JUDr. Daniela Komorová

JUDr. Daniela Komorová

Domov Profil Zameranie Referencie
 

Oblasti, v ktorých poskytujeme právne služby

 

Okrem obchodných spoločností, ktoré sú naším klientmi a ktoré zastupujeme , poskytujeme právnu pomoc aj občanom fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám , ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť a to :

 • právne poradenstvo
 • spisovanie zmlúv a iných právnych úkonov
 • mimosúdne vysporiadanie vecí a nárokov klientov
 • zastupovanie v súdnom, exekučnom, konkurznom, dedičskom konaní, v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy a samosprávy a inými právnymi subjektami
 • vykonávanie právnych rozborov


V rámci výkonu advokácie poskytujeme právnu pomoc najmä:

Občianske právo

  • ochrana osobnosti
  • záväzkové právo
  • náhrada škody
  • sporová a nesporová agenda
  • dedenie
  • vecné práva
  • dedičské právo
  • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a podielového spoluvlastníctva
  • zodpovednosť za škodu a iné zodpovednostné vzťahy
  • bytové právo

  Obchodné právo

  • zakladanie obchodných spoločnosti vrátane neskorších zmien
  • príprava valných zhromaždení
  • príprava alebo pripomienkovanie a posudzovanie obchodných zmlúv
  • právne rozbory
  • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov klientov
  • záväzkové právo
  • vykonávanie likvidácie spoločnosti podľa Obchodného zákonníka.
  • zastupovanie obchodných spoločnosti v sporoch na strane žalobu alebo žalovaného
  • nekalosúťažné konanie

  Pracovné právo

  • otázky súvisiace so vznikom, zmenou a ukončením pracovného pomeru
  • posudzovanie pracovných zmlúv a iných zmlúv pracovnoprávneho charakteru
  • zastupovanie zamestnancova a zamestnávateľov v súdnom konaní
  • uplatňovanie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru
  • náhrada škody
  • uplatňovanie nárokov zamestnancov z titulu pracovného úrazu a choroby z povolania

  Správne právo

  • zastupovanie účastníkov v správnom konaní
  • opravné prostriedky voči rozhodnutia správnych orgánov
  • zastupovanie v správnom súdnictve

  Pozemkové právo a právo k nehnuteľnostiam

  • vypracovanie kúpnych a darovacích zmlúv týkajúcich sa nehnuteľnosti
  • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a ďalšie